Algemene voorwaarden 10 van Noordwijk - HomeWizard 10 van Noordwijk

Algemene voorwaarden 10 van Noordwijk

Artikel 1: Definities

   1. Evenement: een hardloopwedstrijd georganiseerd door de Edwin van der Sar Foundation, Epicinderunning en de Noordwijkerhoutse Strandlopers (NSL), te weten: 10 van Noordwijk.
    a – In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
    b – Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
    c – Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
    Evenement.
    d – Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
   2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
     

Artikel 2: Deelname

   1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
   2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
   3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
   4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
   5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Indien een besteld T-shirt niet uiterlijk op de dag van het Evenement opgehaald wordt, vervalt ieder recht van de Deelnemer op dat shirt. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
   6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
   7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste twee volzinnen van lid 6 zijn hierop van toepassing.
   8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

 

Artikel 3: Definities

   1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
   2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer / Deelnemend bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
   3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
   4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
   5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
   6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
   7. Het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen.

 

Artikel 4: Portretrecht

   1. Deelnemer / Deelnemend bedrijf verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer en/of deelnemend bedrijf zichtbaar is.
     

Artikel 5: Persoonsgegevens

   1. De door de Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
   2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 6: Persoonlijke eigendommen

   1. Aangezien wij te gast zijn in Noordwijk dienen alle deelnemers en vrijwilligers zich zo ook als gast te gedragen met respect voor elkaars eigendommen en bezittingen.
   2. Indien de Organisator gedurende het Evenement – al dan niet tegen betaling – zaken van de Deelnemer voor haar bewaart of indien de Deelnemer – al dan niet met instemming van de Organisator – zaken achterlaat in een al dan niet door de Organisator beheerde ruimte, is de Organisator niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging enzovoort van die zaken.

 

Artikel 7: Geschillenregeling

   1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden door de bevoegde rechter te Rotterdam beslecht. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 

 Artikel 8: Wedstrijdreglement

   1. Op de deelname door de Deelnemer en of Deelnemend bedrijf aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement van de 10 van Noordwijk, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het geldende wedstrijdreglement is hieronder te vinden.

 

Wedstrijdreglement

 

Definities
Dit wedstrijdreglement is van toepassing op elke Overeenkomst. In dit wedstrijdreglement wordt verstaan onder:

 1. Evenement:
  10 van Noordwijk 2020
 2. Organisator:
  Edwin van der Sar Foundation
  EPICinderunning

  NSL
 3. Deelnemer:
  Natuurlijk persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 4. Deelnemend Bedrijf:
  een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team heeft ingeschreven voor deelname aan de Bedrijvenloop van het Evenement.
 5. Team:
  Groep van vier tot zes Deelnemers aan de Bedrijvenloop.
 6. Overeenkomst:
  de overeenkomst tussen een Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan een Evenement.

   

Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing. Het wedstrijdreglement ligt bij de Organisator ter inzage en wordt de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

 

Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem/haar door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

 

Prijzen
Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt en loopt met officiële tijdregistratie, ontvangt een medaille. Een Deelnemer heeft geen recht op een medaillle indien hij/zij in strijd heeft gehandeld met dit wedstrijdreglement. Tevens worden er prijzen uitgedeeld aan de nummer 1 t/m 3 bij de Kidsrun, 5 kilometer en de 10 kilometer. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

 

Vaststelling uitslag
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

 

Wijze van voortbewegen
Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

 

Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.

 

Startnummers
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk textiel waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op zijn borst dat startnummer te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Het stuk textiel moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de Organisator.

 

De Deelnemer wordt geadviseerd eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het rug startnummer te vermelden.De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

 

Tijdregistratie
De Organisator stelt de finishtijd van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend.

 

Bedrijvenloop
 

    1. De totaaltijd van een Team bestaat uit de opgetelde tijden van de drie snelste leden van het desbetreffende team. Indien minder dan drie leden van een Team finishen volgt diskwalificatie van dat Team.
    2. De teams strijden om de eerste plaats in de categorie Bedrijvenlopen.
    3. De diskwalificatie van een Team impliceert niet de diskwalificatie van de leden van dat Team als individuele Deelnemers.
    4. Een Deelnemer neemt tevens als individu deel in het klassement van de voor het Evenement geldende categorie waarin hij/zij is ingedeeld en dingt als individu mee naar de voor die categorie uitgereikte prijzen.


Deadline/laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet meer opgenomen in de uitslag.

Tijdslimiet 10 kilometer: 1 uur en 30 minuten

Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die tot de organisatie van de Organisator behoren.

 

Overige bepalingen:
– Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.

– De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.- Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
– Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
– Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
– Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in een door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
– Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Mede mogelijk gemaakt door:

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info